Įmonės hipoteka – tik skambus pavadinimas ar reali pridėtinė vertė kreditoriams?

Tomas Karpičius

Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas & Grajauskas | Teisininkas

Įmonės hipoteka – tai įmonės kaip turtinio vieneto įkeitimas, apimantis ne tik įmonei priklausančio nekilnojamojo turto ar įrangos, tačiau ir intelektinės nuosavybės įkeitimą. Praktikoje tenka pastebėti atvejų, jog kreditoriai, siekdami užtikrinti skolininko prievolių įvykdymą, nenoriai pasitiki įmonės hipoteka ir naudoja šį prievolių užtikrinimo būdą tik kaip papildomą priemonę, leidžiančią skolininkui gauti norimo dydžio finansavimą. 

Įmonės hipotekos privalumai

  • Kreditorius gali realizuoti skolininkui priklausančią įrangą bei patalpas kartu, tokiu būdu nesumažindamas įkeisto turto vertės. Praktikoje tenka susidurti su situacijomis, kuomet kreditoriui yra įkeista įranga, esanti skolininkui priklausančiose patalpose, o kreditorius, norėdamas realizuoti įrangą, negali jos išmontuoti nepažeidžiant statinio konstrukcijų ir / arba įrangos būklės, atitinkamai nesumažindamas įkeisto turto vertės arba nepatirdamas papildomų įrangos išmontavimo kaštų. 
  • Skolininko, kurio prievolių įvykdymas užtikrintas įmonės hipoteka, kreditoriui, įstatymas numato galimybę, išieškant iš įkeisto turto, ne tik realizuoti įmonės skolininkės turtą, tačiau ir paskirti skolininko turto administratorių. Turto administratorius neperima įmonės valdymo organo funkcijų, tačiau administratoriaus nurodymai dėl įmonės turto, kuris yra įmonės hipotekos objektas, yra privalomi. Paskyrus administratorių, kreditoriaus reikalavimai gali būti tenkinami ne tik realizuojant įmonės turtą, tačiau ir iš administruojamo turto gaunamų pajamų, tokiu būdu kreditoriui gaunant maksimalią naudą.

Įmonės hipotekos trūkumai

  • Įmonės hipoteka nedraudžia skolininkui disponuoti turtu jį perleidžiant tretiesiems asmenims. Iš esmės vienintelis skolininko įsipareigojimas yra užtikrinti, kad įmonės vertė netaps mažesnė už hipotekos sandoryje numatytą hipotekos objekto vertę. Kreditoriui būtina itin atidžiai stebėti skolininko vykdomą veiklą bei sudaromus turto perleidimo sandorius. 
  • Įmonės hipotekos atveju tretiesiems asmenims siekiant patikrinti asmens įkeistą turtą, informacija apie sudarytą įmonės hipotekos sandorį būtų matoma tik Hipotekos registre. Tretiesiems asmenims nebūtų žinoma koks konkrečiai įmonės turtas yra įkeistas, kadangi įmonės turto inventorizavimo aktas nėra viešai pateikiamas. Tuo tarpu, skolininkui įkeitus nekilnojamąjį turtą atskirais hipotekos sandoriais kreditoriui šis faktas būtų išviešintas Nekilnojamojo turto registre bei tokiu būdu būtų matomas tretiesiems asmenims, peržiūrint kiekvieno įkeisto nekilnojamojo daikto informaciją. 


Veiksmai, kurių kreditorius turi imtis siekdamas efektyvaus prievolių užtikrinimo:

  • Atsižvelgiant į skolininko galimybes disponuoti turtu, rekomenduojame kreditoriui stebėti įmonės skolininkės finansinę situaciją, paskolos sutartyje įtvirtinti teisines priemones, leidžiančias kreditoriui reguliariai gauti informaciją iš skolininko apie pastarojo finansinę būklę.
  • Privalomas įmonės hipotekos sandorio priedas yra įmonės turto inventorizavimo aktas. Kreditoriui siekiant maksimalaus savo interesų užtikrinimo, patartina įpareigoti skolininką reguliariai atnaujinti šį įmonės turto inventorizavimo aktą. 
  • Kreditoriui, kuris suteikia reikšmingą finansavimą įmonės skolininkės veiklai ir / arba plėtrai, derėtų įsivertinti galimybes sudaryti ne tik bendrą įmonės hipotekos sandorį, tačiau ir atskirus įkeitimo / hipotekos lakštus įkeičiant įmonės skolininkės turtą. Šis veiksmas leistų kontroliuoti skolininko sudaromus sandorius su trečiaisiais asmenimis, kadangi skolininkas, prieš perleisdamas įkeistą turtą, privalėtų gauti kreditoriaus sutikimą šio turto pardavimui, tokiu būdu būtų išvengiama įmonės skolininkės disponavimo turtu laisvės. Taip pat, atskirų įmonės turto objektų įkeitimo lakštų įregistravimas hipotekos registre leis išvengti potencialių ginčų su kitais skolininko kreditoriais vykdant išieškojimą iš skolininko turto dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo bei apimties. Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad galiojantis teisinis reglamentavimas nustato, jog jeigu daiktas įkeistas kelis kartus, hipotekos kreditorių reikalavimai patenkinami pagal hipotekos įregistravimo Hipotekos registre laiką eilės tvarka. Kreditoriui, net ir turinčiam atskiro įmonės turto įkeitimą, antstolis turėtų nustatyti, kuris įkeitimas / hipoteka sudaryta pirmiau. Antstoliui nustačius, jog pirmiausia buvo sudaryta įmonės hipoteka, o vėliau kitam kreditoriui įkeistas konkretus skolininko turtas, pirmiausia būtų tenkinamas įmonės hipotekos kreditoriaus reikalavimas, jeigu hipotekos sandoriuose nenustatyta kitaip.


Įmonės pardavimas skolininko nemokumo atveju

Įstatymas nustato, jog paaiškėjus, kad iš administruojamo įkeisto įmonės turto gaunamų pajamų negalima patenkinti hipoteka užtikrinto reikalavimo, kreditorius gali kreiptis į antstolį dėl visos įmonės pardavimo. Tačiau praktikoje įmonės, kaip turtinio vieneto pardavimas, siekiant padengti įmonės hipotekos kreditoriaus reikalavimus, nėra naudojamas, o kreditoriai verčiau renkasi įmonės turto pardavimą dalimis. Įmonės hipotekos nepopuliarumą neabejotinai lemia tai, kad šiuo klausimu nėra susiformavusios teismų praktikos, todėl didelė dalis kreditorių nesiryžta bandyti išminti naujų takų, rizikuodami skolininko prievolių įvykdymo užtikrinimu. 

Dėl šių priežasčių kur kas populiaresnis kreditorių teisių užtikrinimo būdas yra įprastas skolininko turto įkeitimas arba hipoteka, tačiau įmonės hipotekos populiarumą gali padidinti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (JANĮ) suteikiama galimybė parduoti visą juridinį asmenį, siekiant didesnio kreditorių teisių užtikrinimo. JANĮ nustato, jog sprendimą dėl nemokaus juridinio asmens pardavimo priima kreditorių susirinkimas, o jeigu į juridinio asmens turto sąrašą yra įtraukiamas įkeistas turtas, tuomet privaloma gauti ir įkaito turėtojo sutikimą. Įdomu, kaip praktikoje bus sprendžiama situacija dėl nemokaus juridinio asmens pardavimo, kuomet juridinis asmuo yra įkeistas įmonės hipoteka. Kyla klausimas, ar reikės gauti visų skolininko kreditorių daugumos sutikimą parduoti nemoku juridinį asmenį kaip vienetą, ar pakaks įmonės hipotekos kreditoriaus sutikimo.

Apibendrinant, kreditoriai neturėtų nuvertinti įmonės hipotekos kaip skolininko prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, tačiau veiksmingam kreditorių interesų užtikrinimui būtina stebėti įmonės skolininkės veiklą bei finansinius rodiklius, o esant galimybei, rekomenduotina įregistruoti atskirus turto įkeitimo lakštus. Tokia skolininko prievolių įvykdymo užtikrinimo visuma leis kreditoriui jaustis kur kas tvirčiau bei suteiks plačią dispoziciją, pasirenkant naudingiausią reikalavimo tenkinimo būdą realizuojant skolininko turtą, jį administruojant arba parduodant įmonę kaip kompleksą.

FINANSŲ SUTARTYS

PLAČIAU APIE „VŽ SUTARTYS“