Statybos rangos sutarties vykdymas pasikeitus aplinkybėms

Jaroslav Pavlovskij

Advokatų kontora PRIMUS | Vyresnysis teisininkas, advokato padėjėjas

Šalys yra laisvos sudaryti statybos rangos sutartį, nustatydamos labiausiai jų interesus atitinkančias sąlygas. Tačiau statybos procese gali susiklostyti aplinkybės, iš esmės pakeičiančios statybos rangos šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, todėl sutarties privalomumo principas nėra absoliutus. 

Jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau, ši šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Pažymėtina, kad prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą (iš esmės padidėja įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėja įvykdymo pelnas), jeigu:

 • aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo;
 • šių aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
 • jų nukentėjusi šalis negali kontroliuoti;
 • nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

Sutarties nutraukimui ar pakeitimui turi būti konstatuota visų aukščiau išvardintų aplinkybių visuma, t. y. nukentėjusi šalis negali tikėtis pakeisti sutartį vien todėl, kad nepalankių jai aplinkybių negali kontroliuoti, nors pagal sutartį ji buvo aiškiai prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo riziką.
Įstatymai nepateikia konkrečių aplinkybių, kurioms įvykus nukentėjusi statybos rangos sutarties šalis gali tikėtis sutarties pakeitimo, sąrašo, tik nurodo šias aplinkybes:

 • tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti;
 • faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip 15% dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių.

Susiklosčius sutarties įvykdymo suvaržymo aplinkybėms, nukentėjusi šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šalis turi pateikti konkrečius įrodymus ir savo prašymą motyvuoti.
Nesusitarus dėl sutarties pakeitimo, abi šalys turi teisę kreiptis į teismą, kuris gali arba nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas, arba pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra. 

Sutarties nutraukimas šiuo pagrindu reiškia, kad sutartis nutraukiama ne dėl sutarties šalių padarytų sutarties pažeidimų ar kitokių jų neteisėtų veiksmų, todėl netaikoma sutartinė atsakomybė, t. y. šalies prašymas atlyginti nuostolius tikėtina bus laikomas nepagrįstu. Sutarties nutraukimo neigiami padariniai šalims paskirstomi teismui nustatant sutarties nutraukimo sąlygas.

Praktikoje retai kada statybos rangovui pavyksta įrodyti esminį sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimą. Fiksuotos kainos principu sudaromų sutarčių sąlygos dažnu atveju numato, jog būtent rangovui tenka visa su darbų kainos pasikeitimu susijusi rizika ir atsakomybė, o sutarties sąlygų turi būti laikomasi net ir kai viena iš  šalių išgyvena esminius praradimus vietoje tikėto gauti pelno.

Statybos rangovo situaciją apsunkina ir tai, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms principo taikymas tiesiogiai nesuteikia pagrindo sustabdyti statybos darbus, todėl, jeigu šalys nesusitaria dėl statybos rangos sutarties pakeitimo, statybos rangos sutartis gali būti pakeista arba nutraukta tik po ilgo bylinėjimosi proceso.

Atsižvelgiant į tai, statybos rangos sutarties šalims visais atvejais yra rekomenduojama:

 • identifikuoti galimas statybos rangos sutarčių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo rizikas;
 • iš anksto įvertinti galimas statybos darbų kainos padidėjimo priežastis, statybos rangos sutarties pusiausvyros pasikeitimo aplinkybes bei galimas pasekmes;
 • pasirengti sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo rizikos suvaldymo strategiją su iš anksto numatytais reikalingais veiksmais;
 • pasirengti alternatyvius sutartinių įsipareigojimo įvykdymo būdus;
 • įtraukti konkrečias sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms taikymo sąlygas;
 • aptarti statybos darbų sustabdymo galimybes bei pasekmes taikant sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms principą;
 • įvykus sutarties įvykdymą varžančioms aplinkybėms, kuo skubiau pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai;
 • operatyviai nepavykus pasiekti susitarimo su kita šalimi, kuo skubiau kreiptis į teismą dėl statybos rangos sutarties pakeitimo arba nutraukimo.

 

NT IR STATYBOS SUTARTYS

PLAČIAU APIE „VŽ SUTARTYS“