NT ir statybos sutartys 11

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Nauja
Gyvenamųjų patalpų (buto) nuomos sutartis

Komercinė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nėra skirta nekomercinei nuomai (socialinio būsto ir pan.). Pritaikyta gyvenamųjų patalpų (buto, poilsio patalpų ir pan.) nuomai, tačiau su nežymiais papildymais galėtų būti naudojama ir gyvenamo namo (viso ar dalies), kotedžo nuomai, įtraukiant papildomas nuostatas dėl žemės sklypo naudojimo ir kitus su tuo susijusius šalių susitarimus. Nuomos terminas ilgesnis nei 2 mėnesiai. Nustatomos detalios šalių teisės, pareigos bei atsakomybės, susijusios su nuomojamos patalpos priežiūra ir naudojimu, mokėjimais pagal sutartį, sutarties nutraukimu ir pan.

Plačiau svg
Nauja
Komercinių patalpų nuomos sutartis

Sutartis skirta administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų nuomai (išskyrus gyvenamąją paskirtį), taip pat viso pastato ar atskiro pastato aukšto (dalies) nuomai. Rekomenduojama, kai nuomos terminas ilgesnis nei 2 mėnesiai. Sutartis numato standartines tokios nuomos sąlygas ir papildomai nuostatas, kurias šalys gali pasirinkti kiekvienu konkrečiu atveju: nuomininko pirmenybės teisę pratęsti sutartį; papildomus sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindus; buveinės registravimą ir / ar iškabų (reklamų) įrengimą; nuomos mokesčio indeksavimą ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Preliminarioji būsimojo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartyje numatyta pirkėjo (fizinio asmens) teisė per 10 dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti preliminariosios sutarties; būsimo gyvenamojo namo ar buto kainą ir jos patikslinimo ar pakeitimo sąlygos; sutarties dalyko aprašymas ir darbais, kuriuos privalo atlikti pardavėjas iki pagrindinės sutarties sudarymo; gyvenamojo namo ar buto statybos terminai; teisės į gyvenamąjį namą ar butą suvaržymas (tiek esantys, tiek būsimi), jeigu tokie būtų ir kt.

Plačiau svg
Rengiama
Preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis

Skirta baigtų statyti pastatų, statinių ar patalpų pirkimui-pardavimui, gali būti taikoma žemės sklypo ar žemės sklypo su statiniais pirkimui-pardavimui, numato tam tikras išankstines sąlygas ir jų alternatyvas, kurioms įvykus šalys įsipareigoja sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, nustato abiejų šalių patvirtinimus / garantijas dėl ketinamo parduoti turto, apibrėžia šalių atsakomybes ir numato kitas šalių teises ir pareigas.

Plačiau svg
Nauja
Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis

Sutartis skirta administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų subnuomai (išskyrus gyvenamąją paskirtį), taip pat viso pastato ar atskiro pastato aukšto (dalies), patalpų dalies subnuomai; rekomenduojama, kai subnuomos terminas ilgesnis nei 2 mėnesiai; išsamiai reglamentuoja šalių pareigas, teises bei atsakomybes, susijusias su patalpų priežiūra ir naudojimu; numato išsamius vienašališko sutarties nutraukimo pagrindus, šalių atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, subnuomos mokesčio indeksavimą bei kitas tokia sutarčiai aktualias nuostatas.

Plačiau svg
Nauja
Statybos rangos sutartis (išsami versija)

Be teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų, sutarties pavyzdyje plačiau detalizuojama atliktinų darbų apimtis, nurodant visus susijusius darbus; numatytos papildomos užsakovo teisės darbų vykdymo metu; įtraukta rangovo sutartinių ir garantinių prievolių užtikrinimo priemonių pateikimo tvarka; numatyta atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą; įtrauktos kitos su darbų atlikimu, perdavimu ir užbaigimu susijusios nuostatos.

Plačiau svg
Nauja
Statybos rangos sutartis (trumpoji versija)

Sutarties pavyzdyje plačiau aptariamos tik esminės šalių teisės ir pareigos, susijusios su darbų kaina ir apmokėjimu, darbų atlikimo terminais, darbų perdavimo-priėmimo tvarka, šalių atsakomybe darbų vykdymo metu, rangovo atsakomybe už neblaivius darbuotojus ar pasamdytus asmenis; sutarties nutraukimo atvejais ir tvarka.

Plačiau svg
Nauja
Statinio statybos techninės priežiūros sutartis

Sutarties pavyzdyje išsamiai reglamentuotos šalių pareigos, teisės bei atsakomybės, susijusios su statinio technine priežiūra, taip pat sutarties nutraukimo pagrindai, šalių atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą.

Plačiau svg
Nauja
Statybos generalinės rangos sutartis

Sutartimi generalinis rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą darbų kainą. Paprastos statybos rangos sutarties atveju rangovas turi teisę samdyti subrangovus tik gavęs išankstinį užsakovo sutikimą, tuo tarpu generalinės statybos rangos sutarties – generalinis rangovas šia teise dažniausiai naudojasi be išankstinio užsakovo sutikimo.

Plačiau svg
Nauja
Patalpų įrengimo (remonto) sutartis

Sutartis pritaikyta butų ir kitų patalpų (pavyzdžiui, biuro ir pan.) įrengimui, tačiau sėkmingai galėtų būti taikoma pastato remonto / įrengimo / rekonstrukcijos darbams. Pateiktoje formoje detaliai aptartos šalių teisės ir pareigos, darbų atlikimo ir perdavimo tvarka, dalies darbų kainos sumokėjimo sulaikymas bei kitos susijusios nuostatos.

Plačiau svg
Nauja
Statybos subrangos sutartis

Sutarties pavyzdyje plačiau detalizuojama atliktinų darbų apimtis, numatytos papildomos rangovo teisės darbų vykdymo metu, reguliuojama atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir kt.

Plačiau svg
Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.